Házirend

A RockBalaton Fesztivál házirendje

A ROCKBALATON FESZTIVÁL HÁZIRENDJE

Kedves Látogató!
A Fesztivál (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.
A rendezvény helyszíne: 8640 Fonyód Piac Tér

A rendezvény szervezője a Magyar Tenger.com KFT 8640 Fonyód Jókai u. 14
A Rendezvény időtartama: 2016.08.11 –13.
Kapunyitás: 2017.08.11. 15:00

 1. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
  1./ A Rendezvényre belépni a megváltott belépőjegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.
  2./ Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a ROCKBALATON FESZTIVÁL belépéskor karszalagra cseréli.
  A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.
  A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra.
  A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Rock Balaton Fesztivál nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Rock Balaton Fesztivál eljárást indít.
  3./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
  4./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a Látogató egy darab PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet vagy üdítőt. Műanyagkannát a Látogató csak üresen jogosult bevinni a Rendezvényre. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvények területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget
  meghaladó mennyiség. A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.
  5./ A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
  6./ A Rendezvény területére a szervezők által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen.
  7./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően háziállatot behozni tilos!
  A szervező javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák –amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott.
  Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható. 8./ A belépőjegy megvásárlásával és a rendezvény területére történő belépéssel a Látogató kijelenti, hogy ismeri és betartja a rendezvény tűzvédelmi szabályzatában leírtakat. A tűzvédelmi szabályzat a beléptetési ponton és a rendezvény weboldalán – www.rockbalaton.com – található.
 2. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
  1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
  2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a szervező, valamint a szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag
  kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A szervező, valamint a szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a
  szervező a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét
  egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a szervezővel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a szervező előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az
  előzőekben írtakat megszegik.
  3./ A Rendezvény területén a szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle
  gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
  4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
  5./ A Rendezvény területén a Látogató biztonsága érdekében tilos a body surf, tilos továbbá a moshpit, valamint a wall of death. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők kivezetik a helyszín szélére, ismételt rendzavarás esetén eltávolítják a Rendezvény területéről.
  6./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
  7./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A szervező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a szervező fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A szervező kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a szervező egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben,
  ha a szervező egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.
  8./ A Rendezvény területén a szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – a közönségszolgálati irodán teheti meg.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1./ A szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
2./ A Rendezvényen a szervező nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt, és az ebből eredő károkért kapcsolatban a szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A kijelölt parkolókban a szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a szervező felelőssége kizárt.
3./ A Rendezvényt a szervező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
4./ A szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
5./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a szervező rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a szervezővel szemben.
6./ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a belépési pontokon megtalálható információs iroda, illetve a közönségszolgálati iroda munkatársaihoz lehet fordulni.
7./ A talált tárgyak a bejáratnál lévő információs irodánál adhatóak le,
az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.
8./ A fesztivál szervezője csak és kizárólag a fesztivál elmaradása esetén köteles a jegyeket
visszaváltani.

9./ A koncertek kezdetének technikai problémák miatti csúszása esetén a fesztivál szervezője nem váltja vissza a belépőjegyeket és kompenzációt sem tud biztosítani

 

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

Biztonsági terv ide kattintva elérhető

Tűzriadó terv ide kattintva elérhető

Helyszínrajz ide kattintva elérhető